Warunki korzystania z Wiirtualnej Biblioteki

  Paragraf I
Definicje podstawowych pojęć
1.1 „Wirtualna Biblioteka“ to internetowy system służący do wkładania, przechowywania, wyszukiwania, pobierania, zdieľanie (gromadzenia, udostępniania) i wymiany materiałów dydaktycznych, innych materiałów elektronicznych niezbędnych w procesie nauczania.
1.2 „Usługodawca“ jest spółką handlową KOMENSKY, s.r.o., z siedzibą Park mládeže 1, Košice 040 01, REGON: 43 908 977, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Koszyce I (Košice), sekcja: Sp. z o.o., pozycja nr 21078/V, która zapewnia serwis poprzez swojego partnera licencyjnego Naše Finančné Družstvo (zwany dalej “NFD”), który zawierając Umowę o świadczeniu usług z usługobiorcą zobowiązał się do świadczenia mu usług Wirtualnej Biblioteki. NFD, Levočská 9, 064 01 Stará Ľubovňa, Słowacja. REGON:36477494, NIP:2021625100. Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Powiatowego w Preszowie, Sekcja: stowarzyszenie, 10103/P
1.3 „Usługobiorca“ to podmiot, - szkoła, z którym usługodawca zawarł Umowę o świadczeniu usług Wirtualnej Biblioteki.
1.4 „Użytkownik“ to pracownik pedagogiczny usługobiorcy, który na podstawie Umowy o świadczeniu usług Wirtualnej Biblioteki zawartej między usługodawcą a usługobiorcą, oraz w ramach niniejszych Warunków korzystania z Wirtualnej Biblioteki ma dostęp do Wirtualnej Biblioteki i prawo korzystania z niej.
1.5 „Portal beztablicy.pl“ lub Wirtualna Biblioteka dla uczniów, to nternetowy system, który służy uczniom usługobiorcy do wyszukiwania, przeglądania i pobierania (download) wyłącznie tych materiałów dydaktycznych, ewentualnie innych materiałów elektronicznych niezbędnych do procesu uczenia się, które zostały im udostępnione z Wirtualnej Biblioteki przez użytkowników Wirtualnej Biblioteki.
  Paragraf II
Postanowienia wstępne
2.1 Wirtualna Biblioteka działa na podobnych zasadach jak inne bazy danych w oparciu o znaną i stosowaną na całym świecie licencję GNU do wolnego rozpowszechniania dokumentacji (GNU Free Documentation License) (zwana dalej „licencią GNU“). Zasada ta jest znana również jako copyleft (jako symboliczne przeciwieństwo copyright) i zapewnia, że zawartość Wirtualnej Biblioteki może być kopiowana, modyfikowana i rozpowszechniana pod warunkiem, że nowa wersja zapewnia pozostałym takie same prawa i podaje autorów wykorzystanego dokumentu. W ten sposób dokumenty dodane do Wirtualnej Biblioteki zostaną opublikowane, zawsze swobodnie dostępne ("wolne") i mogą być wykorzystane przez kogokolwiek, z pewnymi ograniczeniami, które służą głównie do zapewnienia tych swobód i zachowania podstawowych zasad swobodnego rozpowszechniania dokumentów.
2.2 Podstawą systemu, na którym działa Wirtualna Biblioteka, jest w myśl prawa Republiki Słowackiej rozpowszechnianie wyłącznie tych dokumentów, które są wolnie dostępne, tzn. pierwotny autor dzieła wydał nieodwołalną zgodę na to, by jego praca była publicznie rozpowszechniana, by były sporządzone jej kopie i była także przetwarzana/zmieniana, ewentualnie tłumaczona na inne języki, bez prawa do odszkodowania.
2.3 W związku z tym należy zauważyć, że Wirtualna Biblioteka i jej działanie nie jest sprzeczne z ustawą nr 618/2003 Dz.U. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „ Ustawa o prawie autorskim“) ani też go nie omija. Podstawą Wirtualnej Biblioteki jest właśnie absolutna zgoda autora dzieła (pracy) na wolne rozpowszechnianie jego dzieła (w myśl Ustawy o prawie autorskim).
  Paragraf III
Prawa i obowiązki użytkowników Wirtualnej Biblioteki
3.1 Użytkownicy mają prawo do publikowania w Wirtualnej Bibliotece wyłącznie dokumentów – prac literackich, artystycznych i naukowych (twórczość literacka, twórczość audiowizualna, filmowa, malarstwo, rysunek, szkic, ilustracja, twórczość fotograficzna) (zwane dalej „praca“), które są wynikiem ich własnej aktywności twórczej, których jest autorem, alebo tylko takie prace, które są zgodnie z licencją GNU „wolnymi“, tzn. wolnie rozpowszechnianymi dokumentami innych autorów (zwane dalej „wolnie rozpowszechniany dokument “).
3.2 Użytkownicy publikując w Wirtualnej Bibliotece wolnie rozpowszechniany dokument innego autora mają obowiązek podać źródło danego wolnie rozpowszechnianego dokumentu. W przypadku, gdy w wolnie rozpowszechnianych dokumentach znajduje się jakakolwiek identyfikacja (imię) pierwotnego autora, lub autorów, użytkownik nie może tego imienia usunąć. Jednakże, jeśli użytkownik zmienił wolnie rozpowszechniany dokument innego autora, lub autorów, może do ich imienia dopisać własne.
3.3 W przypadku, gdy użytkownik opublikuje w Wirtualnej Bibliotece wolnie rozpowszechniany dokument utworzony poprzez połączenie kilku wolnie rozpowszechnianych dokumentów innych autorów, albo poprzez połączenie kilku wolnie rozpowszechnianych dokumentów z różnych źródeł, ma obowiązek umieszczenia w dokumencie końcowym imion wszystkich autorów, lub wszystkich źródeł.
3.4 Użytkownik publikując wolnie rozpowszechniany dokument wyraża jednocześnie zgodę na to, aby inny użytkownicy mogli owe dokumenty w ramach Wirtualnej Biblioteki wyszukiwać, przeglądać, ściągać (download), wykorzystywać do celów dydaktycznych, zmieniać je i ponownie po zmianie publikować je w Wirtualnej Bibliotece mając na uwadze obowiązki użytkownika zgodnie z ust. 3.2 i ust. 3.3 niniejszego paragrafu bez prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3.5 Za korzystanie przez użytkownika z Wirtualnej Biblioteki w celach dydaktycznych zgodnie z ust. 3.4 tego paragrafu rozumie się także udostępnienie wolnie rozpowszechnianych dokumentów uczniom usługobiorcy za pośrednictwem „portalu beztablicy.pl“ w procesie edukacyjnym. Rozpowszechnianie wolnie rozpowszechnianych dokumentów za pośrednictwem portalu „beztablicy.pl“ odpowiednio podlega wszystkim prawom i obowiązkom użytkownika, jak również pozostałym ograniczeniom i zobowiązaniom wynikających z niniejszych Warunków korzystania z Wirtualnej Biblioteki.
3.6 Użytkownicy zobowiązują się nie publikować w Wirtualnej Bibliotece wolnie rozpowszechnianych dokumentów, których treść w jakikolwiek sposób stanowi naruszenie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych RS (min. informacje tajne, tajemnice handlowe), albo byłyby sprzeczne z dobrymi obyczajami (min. wulgaryzmy), a w szczególności dokumenty podżegające do popełnienia przestępstwa, zaprzeczające istnieniu Holokaustu, propagujące nietolerancję rasową i etniczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, środki i preparaty odurzające oraz substancje psychotropowe, broń i amunicję, partie i ruchy polityczne, wojny, przemoc, jak również materiały promujące treści o charakterze seksualnym.
3.7 Użytkownicy zobowiązują się nie publikować w Wirtualnej Bibliotece wolnie rozpowszechnianych dokumentów, których treść jest nieprawdziwa, jeśli z samej treści tego dokumentu bezpośrednio nie wypływa, że chodzi o fałszywą treść.
3.8 Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się z ograniczeniem objętości danych – wolnie rozpowszechnianych dokumentów, które mogą być wgrane przez jednego użytkownika do Wirtualnej Biblioteki, ewent. które może w Wirtualnej Bibliotece opublikować użytkownik. Wielkość ta jest ograniczona do 1 GB (gigabajtu) danych – wolnie rozpowszechnianych dokumentów, a użytkownicy zobowiązują się nie przekroczyć wielkości ograniczenia.
3.9 Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się na usunięcie z Wirtualnej Biblioteki wolnie rozpowszechnianych dokumentów w przypadku, że o dane dokumenty jednoznacznie przez okres co najmniej 6 miesięcy nie wyrazi zainteresowania żaden inny użytkownik, to znaczy nie będzie go przeglądać, nie wykorzysta w celach edukacyjnych, nie ściągnie (download), nie zmieni ich i ponownie po zmianie nie opublikuje ich w Wirtualnej Bibliotece.
3.10 Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że Wirtualna Biblioteka, ewent. system komputerowy, baza danych, który zapewnia działanie Wirtualnej Biblioteki, nie będzie dostępny ciągle, i możliwe jest jego krótkotrwałe wyłączenie ze względu na nieprzewidziane okoliczności – przerwy w dostawie prądu, jak też z powodu konieczności rewizji technicznej systemu.
3.11 Użytkownicy rejestrując się jako użytkownik Wirtualnej Biblioteki zobowiązują się, że swój login oraz hasło dostępu, które otrzymają przy rejestracji będą chronić przed ujawnieniem innym osobom, nie będą ich publikować (ujawniać), a w przypadku podejrzenia kradzieży, lub nadużycia zobowiązują się do zmiany swojego hasła.
3.12 Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że swoją zgodę, którą wyrażą zgodnie z niniejszymi warunkami korzystania z Wirtualnej Biblioteki rejestrując się jako użytkownik Wirtualnej Biblioteki, nie mogą w żadnym przypadku cofnąć (wynika to z charakteru wolnie rozpowszechnianych dokumentów i zasad, na których działa licencja GNU), a w związku z tym nie mają prawa usunąć wolnie rozpowszechnianych dokumentów, które opublikowali w Wirtualnej Bibliotece po tym, jak zdecydowali się zrezygnować z usług Wirtualnej Biblioteki. Opublikowane przez nich wolnie rozpowszechniane dokumenty zostaną publikowane w Wirtualnej Bibliotece, chyba że dojdzie do ich usunięcia zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 3.9 niniejszego paragrafu.
  Paragraf IV
Odpowiedzialność za szkody
4.1 Usługodawca Wirtualnej Biblioteki nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które powstały użytkownikom, usługobiorcom lub osobom trzecim w związku z działalnością Wirtualnej Biblioteki.
4.2 Usługodawca nie odpowiada zwłaszcza za:
  • szkody, które powstały użytkownikom, usługobiorcom lub osobom trzecim w związku z naruszeniem obowiązków użytkowników Wirtualnej Biblioteki zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z Wirtualnej Biblioteki przez innego/innych użytkowników;
  • szkody spowodowane informacjami lub plikami zawartymi w wolnie rozpowszechnianych dokumentach opublikowanych przez użytkowników w Wirtualnej Bibliotece;
  • szkody spowodowane przez ujawnienie lub nadużycie loginu oraz hasła użytkownika;
  • szkody spowodowane przez zmianę warunków rejestracji do Wirtualnej Biblioteki, zawieszenie usług Wirtualnej Biblioteki, zmianami usług Wirtualnej Biblioteki, albo utratą danych opublikowanych w Wirtualnej Bibliotece;
  • szkody spowodowane przez anulowanie dostępu użytkownika do Wirtualnej Biblioteki ze strony usługodawcy.
4.3 Za szkody, które powstały użytkownikom, usługobiorcom lub osobom trzecim w związku z działalnością Wirtualnej Biblioteki w wyniku naruszenia obowiązków użytkowników Wirtualnej Biblioteki wynikających z niniejszych Warunków korzystania z Wirtualnej Biblioteki przez innego/innych użytkowników, odpowiadają użytkownicy, którzy naruszyli obowiązki.
  Paragraf V
Postanowienia końcowe
5.1 Użytkownicy i usługobiorcy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na zastrzeżenie prawa usługodawcy Wirtualnej Biblioteki do zmiany niniejszych Warunków korzystania z Wirtualnej Biblioteki jednostronnym wyrazem woli informując o tym użytkowników.
5.2 Za poinformowanie w rozumieniu ust. 5.1 niniejszego paragrafu rozumie się zawiadomienie w formie elektronicznej w Wirtualnej Bibliotece.
5.3 W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się ze zmienionymi Warunkami korzystania z Wirtualnej Biblioteki, które przedstawił mu usługodawca, może to oznajmić usługodawcy w ciągu 5 dni kalendarzowych, czym anulowany będzie dostęp użytkownika do Wirtualnej Biblioteki.
5.4 Niniejsze Warunki korzystania z Wirtualnej Biblioteki uprawomocniają się i wchodzą w życie z dniem 18.05.2009.
5.5 W dniu wejścia w życie niniejszych Warunków korzystania z Wirtualnej Biblioteki odwoływane są Warunki korzystania z Wirtualnej Biblioteki obowiązujące i prawomocne do 18.05.2009 (zwane dalej „dotychczasowe warunki“).
5.6 Korzystanie z Wirtualnej Biblioteki, które regulowane było dotychczasowymi warunkami, od daty wejścia w życie niniejszych Warunków korzystania z Wirtualnej Biblioteki rządzi się niniejszymi Warunkami korzystania z Wirtualnej Biblioteki.